Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VP2-4.1.1.9-21 Állattartó telepek megújításának támogatása

A Felhívás célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás alapvető célja a kisebb méretű állattartó telepek fejlesztéseinek támogatása. 

 

A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése révén. Emellett az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további fontos célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése. 

VP2-4.1.1.9-21 Állattartó telepek megújításának támogatása
 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:
 
 • Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1., és a 2. célterületek tekintetében maximum 100 millió Ft,
 • a 3. célterület tekintetében maximum 50 millió Ft,
 • a 4. és 5. célterületek tekintetében maximum 20 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 
A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 
TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:
 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 
1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
 • a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek;
 • b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 14. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. 
 
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
 
A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása az alábbi célterületi bontás szerint.
 
1. célterület - Baromfitartó telepek korszerűsítése: 
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
2. célterület - Sertéstartó telepek korszerűsítése:
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • Építéssel nem járó, a sertéstartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
3. célterület - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése: 
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 •  Építéssel nem járó, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
4. célterület - Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése: 
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • Építéssel nem járó, a juh és kecsketartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése:
A célterület keretében lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető támogatás.
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • Építéssel nem járó, egyéb állatok tartásához kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
A támogatást igénylők – valamennyi célterület tekintetében – csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott állatfajjal kapcsolatosan nyújthatnak be támogatási kérelmet.
 
B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen:
 
1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. 
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 
Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. 
 
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
 
a) Projekt előkészítés;
b)     Mérnöki feladatok; 
c)     Projektmenedzsment; 
d)     Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét; 
 
2.  A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely,  "A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása." pontban szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
 
 • a)  A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés 
 • b) Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása;  
 • c) Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése. 
 • d) A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése 
 • e) Maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése.
 
KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése 
HELYSZÍN:
 • A projektek megvalósítási területe Magyarország. 
FENNTARTÁSI KÖTELZETTSÉG
 • A Kedvezményezett vállalja, hogy  a projektet a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig fenntartja,
ÖNERŐ:
 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 
 EGYÉB ELVÁRÁSOK:
Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:
 • Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. 
Állatlétszám szinten tartására vonatkozó kötelezettségek:  
 • A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát. 
 
BENYÚJTÁS:
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 12. napjától 2021. július 6. napja között az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:
 
Első szakasz: 
 
2021. május 12. – 2021. május 25.
Második szakasz: 
 
2021. május 26. – 2021. június 8.
Harmadik szakasz:
 
2021. június 9. – 2021. június 22.
Negyedik szakasz:
2021. június 23. – 2021. július 6.
 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. március 9.