Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VINOP-2.1.2-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése

A pályázati felhívás keretében a cél a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése az innovatív vállalkozások körében.
Ennek elősegítése érdekében a felhívás újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, szolgáltatás, előállításához nyújt támogatást a hazai vállalkozások részére, ezzel is hozzájárulva a jelentős szellemi hozzáadott értékkel rendelkező versenyképes termék, technológia, szolgáltatás létrejöttéhez.
 1. Támogatás összege, formája, intenzitása:
 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
 
 • a Vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint,
 • Konzorcium esetén minimum 200 millió forint;
 • Együttműködési KFI esetén minimum 500 millió forint, maximum 1000 millió forint.
 • Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft.
 • Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át a konzorciumvezetőnek kell igényelnie
 
A támogatás maximális mértéke:
 
A támogatás maximális mértéke nem állami támogatás esetén 100%.
 
Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás
 
(a) A támogatási mértéke nem haladhatja meg:
 • ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
 • kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át.
(b) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető:
 • 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és kisvállalkozás esetén,
 • 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy mikro-, kis- és középvállalkozás bevonásával zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át.
Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (a) bekezdés szerinti kutatás-fejlesztési kategóriák közé.
 
A támogatási intenzitás minden konzorciumi tagra külön kerül megállapításra.
 
Csekély összegű támogatás
 
 • A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
 • Regionális beruházási támogatás
 • Piliscsaba, Pilisjászfalu: 40%, középvállalkozás: 30%,
 • Nyugat-Dunántúl 45%, középvállalkozás: 35%,
 • Közép-Dunántúl, valamint Pest megye egyes települései1mikro- és kisvállalkozás 55%, középvállalkozás 45%,
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl: mikro- és kisvállalkozás 70%, középvállalkozás 60%,
 
VINOP-2.1.2-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
 
Nem támogatható a Budapest területén, valamint Pest megyének a regionális támogatási térképen nem szereplő településein megvalósuló fejlesztés.
 
Nagyvállalkozás regionális beruházási támogatást nem vehet igénybe.
 
3. Támogatást igénylők köre
 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok;
 • amelyek, rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak az EVA vagy KATA hatálya alá.
2. Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek:
 • Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
 • egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménynek, és a KFI törvény szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
3. Kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
 
Továbbá amelyek rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével vagy a 2014. évi LXXVI. törvény alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolással.
 
Vállalati KFI megvalósítása esetén:
 
 • csak az 1.) pontban meghatározott vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet,
 • a konzorcium legfeljebb 3 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.
 • konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás
Együttműködési KFI megvalósítása esetén:
 
 • konzorciumvezető közép illetve nagyvállalkozás lehet;
 • konzorciumi tag az 1)-3) pontban foglalt szervezetek bármelyike lehet;
 • a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie mind a tervezés mind a megvalósítás időszaka alatt,
 • a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.
Jogi forma szerint:
 
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
 • Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
 
Gazdálkodási formakód szerint:
 
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 342 Köztestületi költségvetési szerv
 • 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
Az 599-es GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.
 
4. Önállóan támogatható tevékenységek
 
a) Kísérleti fejlesztés
 
 • A kísérleti fejlesztés tevékenységen elszámolni kívánt költségeknek el kell érnie az elszámolható összköltségének legalább 50%-át)
 • Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
 • A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.
 • A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.
5. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
a) Ipari kutatás
 • Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.
b) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 
c) Információs technológiai fejlesztés: hardver és szoftverbeszerzés
 
d) A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás
 
e) Projekt előkészítési tevékenység
 
f) Projektmenedzsment tevékenység (konzorcium esetében kizárólag a konzorciumvezetőnél
felmerült költségek)
 
g) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
 
h) Általános (rezsi) költségek
 
i) Piacra vitel támogatása a projekt keretében kifejlesztett K+F+I eredmény kapcsán
 
A regionális beruházás keretében megvalósult b)-d) pont szerinti beruházások a projekt megvalósítási időszakának végéig termelési célt nem szolgálhatnak, azok kizárólag kutatás-fejlesztési tevékenységre használhatóak.
 
6. Önerő
 
 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
7. Helyszín:
 
 • Nem támogathatóak a Budapest területén megvalósuló projektek.
 
8. Benyújtás:
 
A támogatási kérelmek benyújtása 2021. március 1-től 2022. március 2-ig lehetséges.
 
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
 1. szakasz: 2021. március 1. - 2021. április 30.
 2. szakasz 2021. szeptember 1. - 2021. október 29.
 3. szakasz 2022. január 17. - 2022. március 2.
Az adott benyújtási szakaszra kizárólag az abban a szakaszban előminősített kérelmek nyújthatók be.
Az előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz vagy az SZTNH-hoz az alábbi ütemezés szerint lehetséges:
 
 1. szakasz: 2021. február 1. – 2021. február 28.
 2. szakasz: 2021. július 1. - 2021. július 30.
 3. szakasz: 2021. december. 1 – 2021. december 30.
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. december 31.