Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Egészségipari Támogatási Program

A Kormány célkitűzése a hazai egészségipar megerősítése annak érdekében, hogy következő járványhelyzetben a globális ellátási láncok megszakadása esetén is biztosítható legyen az egészségügyi ellátás. 

Egészségipari Támogatási Program
 
Ennek megvalósítása érdekében szükséges azon hazai vállalkozások beruházásainak és kísérleti-fejlesztési tevékenységeinek támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a hazai egészségipar megerősítéséhez, a gyógyszer és gyógyászati eszköz gyártás határon belül tartásához, a hazai gyártóhelyek számának emelkedéséhez, kapacitásainak bővítéséhez, ezáltal a magyar gazdaság növekedéséhez és modernizációjához.
 
 
A TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK SZEMPONTRENDSZERE:
 
 • a támogatott tevékenység az egészségügyben használt, a koronavírus-járvány elleni védekezés szempontjából releváns termékköre irányul vagy hozzájárul a hazai egészségügyi gyártás megerősítéséhez annak érdekében, hogy egy esetleges következő járványhelyzetben a globális ellátási láncok megszakadása esetén is biztosítható legyen az egészségügyi ellátás;
 • a támogatott tevékenység milyen mértékben járul hozzá az előző pont szerinti termékkör kifejlesztéséhez, volumenének növeléséhez és a termelési folyamat modernizálásához;
 • a támogatott tevékenység milyen mértékben járul hozzá a gyógyszer- és gyógyászati eszköz ellátás biztonságának fenntartásához és a gyógyszerhiányok mértékének csökkentéséhez;
 • a támogatott tevékenység mennyiben járul hozzá a gyógyszer és gyógyászati eszköz gyártás határon belül tartásához, a hazai gyártóhelyek számának emelkedéséhez kapacitásainak bővítéséhez; 
 • a támogatott tevékenység jelentős árbevétel-, vagy hozzáadott érték-növekedési, illetve exportnövekedési potenciállal rendelkezik,
 • a támogatott tevékenység milyen mértékben járul hozzá a Kormány egészségügyi célkitűzésinek megvalósításához
 • a támogatott tevékenység milyen mértékben járul hozzá a meglévő munkahelyek megőrzéséhez
 • a támogatott tevékenység újdonság/innováció tartalma, a tervezett projekt mennyiben tekinthető innovatívnak;
 • a támogatott tevékenység milyen mértékben célozza vagy segíti elő az Ipar 4.0 megoldások alkalmazását a támogatást igénylőnél;
 • a támogatott tevékenység milyen arányban igényel szakképzett és felsőfokú végzettségű munkavállalókat;
 • a támogatott tevékenység következtében új beszállítói kapcsolatok kiépülése;
 • a támogatást igénylő a támogatás közvetlen, vagy közvetett eredményeként képes lesz erősíteni magyarországi jelenlétét, valamint a fejlesztés regionális vagy globális terjeszkedési lehetőséget is magában hordoz;
 • a támogatott tevékenység költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra.
 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:
 
 • Az Egészségipari Támogatási Program keretében vissza nem térítendő támogatás kerül megítélésre.
 • A legkisebb támogatható projektméret 400 millió forint.
 • A beruházásoknál az elszámolható költségeken belül a gépek, berendezések beszerzési költségeinek aránya el kell, hogy érje az 50%-ot,
 • továbbá az infrastrukturális és ingatlan beruházás aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
 

1. Beruházás estén:

 • Technológiai korszerűsítést eredményező egyenként minimum nettó 200.000 forint értékű eszközök vételára, továbbá

     -         eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,

     -        eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,

     -        eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő  berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

 • Az eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége.
 • Az eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei.
 • Eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 forint értékben.
 • Eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése.
 • Az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára.
 • Az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának költsége.
 • A beruházás elszámolható költsége a támogatást igénylő támogatási kérelemben feltüntetett döntése szerint kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége.
 • Az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidő azonban nem lehet későbbi, mint a beruházás befejezésének időpontja.
 

2. Kísérleti fejlestési projekt esetén:

 
Covid19 szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatási jogcím – esetében a kísérleti fejlesztés elszámolható költsége a projekthez annak időtartama alatt szükséges valamennyi költség, többek között
 
 • a személyzeti költségek,
 • a digitális és informatikai eszközök,
 • diagnosztikai eszközök,
 • adatgyűjtési és – feldolgozási eszközök,
 • K+F-szolgáltatások,
 • preklinikai vizsgálatok és klinikai vizsgálatok költségei,
 • a szabadalmak és más immateriális javak megszerzésével,
 • validálásával és védelmével kapcsolatos költségek,
 • az új és továbbfejlesztett oltóanyagok és gyógyszerek,
 • orvostechnikai eszközök,
 • kórházi és orvostechnikai felszerelések,
 • fertőtlenítőszerek és egyéni védőeszközök forgalmazásához szükséges megfelelőség értékelések és/vagy engedélyek megszerzésének költségei;
 • a IV. fázisú vizsgálatok akkor támogathatók, ha további tudományos vagy technológiai haladást tesznek lehetővé.

Kísérleti fejlesztési projekt esetén kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatási jogcím keretében elszámolható:

 

 • a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való foglalkoztatásuk mértékéig,
 •  az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,
 • az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használat mértékéig és idejére azzal, hogy az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,
 • a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,
 • a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.
 
A TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK ALAPVETŐ FELTÉTELEI:
 
 • A támogatás azon vállalkozások számára nyújtható, amelyek kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma eléri a 10 főt és a támogatott tevékenységlezárásáig sem csökken 10 fő alá.
 • A támogatási program keretében a 4. pont szerinti szempontrendszerhez illeszkedő beruházás vagy kísérleti-fejlesztési tevékenység részesülhet támogatásban.
 • A fejlesztendő tevékenység a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek kifejlesztésére vagy előállítására irányul vagy hozzájárul a hazai egészségügyi gyártás megerősítéséhez annak érdekében, hogy egy esetleges következő járványhelyzetben a globális ellátási láncok megszakadása esetén is biztosítható legyen az egészségügyi ellátás.
 • A támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele.
 • A beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest. 
 • a támogatást igénylő vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő, vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a kötelező üzemeltetési időszak alatt fenntartja,
 • a támogatást igénylő a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett a beruházást legalább a projekt befejezését követő 3 évig vagy ha a támogatás biztosítása szerinti egyes állami támogatási kategóriák vonatkozásában a 9/2018. PM rendelet ennél hosszabb határidőt állapít meg, akkor ezen időtartamig köteles fenntartani. 
 
BIZTOSÍTÉK:
 
 • A támogatást igénylő a támogatás legfeljebb 100%-ára vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles. 
 
ELŐLEG:
 
 • A támogatás folyósítása a támogatást igénylő által a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint benyújtott számlák alapján, utólag, teljesítés- és forrásarányosan történik.
 • Támogatási előlegként a megítélt támogatási összeg legfeljebb 100%-a adható. 100%-nál kisebb támogatási előleg esetén a támogatási előleggel való elszámolásig további támogatás nem kerül folyósításra.

 

 A támogatásról támogatási döntés 2020. december 31-ig hozható.
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. október 5.