Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-2.2.1-18 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. 
A Felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében.
 
A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá. A Felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.  
 
 
A támogatás mértéke, összege:
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 350 millió Ft, maximum 2000 millió Ft.
 • Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, vagy a projekt teljes támogatási összegének 5%-át kitevő támogatást kell igényelnie.
A támogatás intenzitása a támogatási kategóriáktól függően az alábbiak szerint alakulhat:
 
Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén, támogatási intenzitás nem haladhatja meg: 
 • alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
 • ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
 • kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át, 
Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető: 
 • 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és kisvállalkozás esetén,
 • 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit. A támogatási intenzitás minden konzorciumi tagra külön kerül megállapításra.
Csekély összegű támogatás:
 • A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
 
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás:
 • A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 
Regionális beruházási támogatás: A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következő:
 • Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron megyék: mikro- és kisvállalkozás: 45%, középvállalkozás: 35%, nagyvállalkozás 25%
 • Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megyék: mikro- és kisvállalkozás 55%, középvállalkozás 45%, nagyvállalkozás: 35%
 • Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, JászNagykunSzolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék: mikro- és kisvállalkozás 70%, középvállalkozás: 60%, nagyvállalkozás 50%
Pályázók köre:
 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.
 
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek
 • legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, és
 • éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozásának éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és
 • kettős könyvvitelt vezetnek, és
 • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep jogosult támogatási kérelem benyújtására).
2. főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző nem állami többségi tulajdonú nonprofit        gazdasági társaságok, amelyek megfelelnek az előző pontban részletezett négy feltételnek és a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásukban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át;
 
3. állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.
 
4. költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;
 
4. 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények.
 
Önállóan támogatható tevékenységek
 
1. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt összes elszámolható költségének 25%-a):
 • Alapkutatás: Alapkutatási tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő tudományterületen PhD fokozattal rendelkező teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van.
 • Alkalmazott ipari kutatás: Ipari kutatás tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van az alábbiak szerint:
          350 millió és maximum 500 millió Ft projektszinten igényelt támogatás esetén minimum 2 fő,
          500 millió Ft projektszinten igényelt támogatás felett minimum 3 fő.
 • Kísérleti fejlesztés a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
 • A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása,korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
 • Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor
Támogatásban nem részesíthetők köre:
 
 Az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • amely a támogatási kérelmét nem konzorciumi formában nyújtja be.
 • amely konzorcium projektterve a benyújtásakor nem rendelkezik a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2016-ban vagy 2017-ben kiállított kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai támogató véleményével, valamint amely a GINOP 2.2.1-15 felhívásra már nyújtott be támogatási kérelmet, illetve amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felé benyújtott teljes dokumentációt nem csatolja,
 • amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
 • amely esetében a konzorciumban résztvevő vállalkozás(ok) tekintetében az alábbi kizáró okok bármelyike fennáll (minden konzorciumi tag esetében külön vizsgálandó): 
 1. amely, vagy amelynek legalább 50% tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,
 2. amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, konzorcium esetén a tagok árbevétele összegzésre kerül. 
 • amely vállalkozás, vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében adott évben már részesült támogatásban (kivéve a többségi állami tulajdonban lévő társaságok);
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
 • ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, az alábbiak szerint:
 1. ha a támogatást igénylő bármely konzorciumi tag, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn, 
 2. ha a támogatást igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat adó/szállító szakmai kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt megvalósítására,
 3. ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére,
 4. ha a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított,
 5. ha a pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik. 
 • amely támogatást igénylő projektjavaslata nem kapcsolódik az Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megfogalmazott prioritásokhoz vagy intelligens technológiákhoz
 • amely vállalkozás a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1-es prioritás keretében támogatásban részesült projektjének záró elszámolását nem nyújtotta be.
Önerő:
 
 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 
 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással, regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 
 • Amennyiben a Felhívás alapján a támogatási arány a támogatást igénylő konzorciumi tagnál eléri a 100%-ot, akkor a 100%-os támogatási arányt igénylőnél az érintett projekt rész saját forrásának rendelkezésre állását nem kell igazolni.
 
 
A támogatási kérelmek benyújtása 2018. szeptember 3-tól 2018. október 16 12.00 óráig lehetséges
 
Hívjon minket a +36/70 932-3802-es számon, vagy írjon az info@aaitender.hu címre, vagy küldje el ONLINE ÉRDEKLŐDÉSÉT a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2018. augusztus 9.