Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

A támogatás összege:
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegeminimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint.
 • Az igényelhető kölcsön összege minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft. 
 
Írjon nekünk az info@aaitender.hu e-mail címre, vagy küldje el Online érdeklődését a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében
A támogatás célja:
 
Jelen Felhívás célja, a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.
A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsön részből és önerő részből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét.
 
A támogatás intenzitása:
 
A vissza nem térítendő támogatás mértéke:
Nyugat-Dunántúlon maximum az elszámolható költségek
50%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében,
40%-a lehet középvállalat esetében,
30%-a lehet nagyvállalatok esetében. 
 
A többi régióban maximum az elszámolható költségek
55%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében,
45%-a lehet középvállalat esetében,
35%-a lehet nagyvállalatok esetében. 
 
A kölcsön maximális aránya:
 
Nyugat-Dunántúlon az elszámolható költségek
40%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében,
50%-a lehet középvállalat esetében,
60%-a lehet nagyvállalatok esetében. 
 
A többi régióban az elszámolható költségek
35%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében,
45%-a lehet középvállalat esetében,
55%-a lehet nagyvállalatok esetében. 
 
A Kölcsön kondíciói:
 
 • Kamat 2% / év
 • A kölcsön futamideje: Eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de max. a Szerződéskötéstől számított 15 év.
 • Rendelkezésre tartási idő: A fizikai befejezés határidejétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap.
 • Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint Kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 32 hónap.
 • Előtörlesztési díj , Szerződésmódosítási díj: Nem kerül felszámításra.
 
Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 75 %-a lehet.
 
Kedvezményezettek:
 
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,
 
 • amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum3 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.
 
 
Támogatható tevékenységek:
 
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG
 
 • Kísérleti fejlesztés (munkabér és járuléka, valamint külső szolgáltatás költsége),
 
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
 
 • Eszközbeszerzés,
 • A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. 
 
Fenntartási kötelezettség:  
 
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV- k esetében 3 évig.
 
Legfontosabb kizáró feltételek:
 
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében nem nyújtható támogatás:
 
 • exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
 • ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
 
Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: 
 
 • amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott) teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,
 • amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nem érte el a minimum 3 főt.
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételét,·        
 • amelynél a saját tőke arányos saját forrás érték 200%, vagy annál nagyobb. 
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
 • amely a 2007-2013 közötti programozási időszakban jogosulatlan forrásfelhasználásnak minősített szabálytalan forrásfelhasználás(oka)t valósított meg és az abból (azokból) eredő visszafizetési kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen tett eleget,
 • amely, vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással rendelkezők adatbázisában
 • amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, kölcsön, pénzügyi lízing, pénzügyi intézményi garancia stb.) eredő lejárt tartozása van,
 • amelynek természetes személy kezese illetve az egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy adósként, adóstársként, illetve egyéb kötelezettként adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll,
 • kaszinók és annak megfelelő vállalkozások;
 • online szerencsejátékok és online kaszinók;
 • amely, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-2.1.1-15, GINOP-2.1.7-15 és GINOP-2.2.1- 15 kódszámú felhívások, illetve jelen felhívás keretében már részesült támogatásban, (Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést, vagy elállt attól.)
 • amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz,
 • amely az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) hatálya alá tartozik,
 • amely vállalkozás funkcionálisan önállótlan projekt megvalósítására igényel támogatást, azzal, hogy nem tekinthetők funkcionálisan önállónak azok a projektek, amelyek egyazon projekt gyártási vagy műszaki folyamatainak vagy a projekt tárgyának mesterséges felosztása/részekre bontása révén jöttek létre;
Önerő:
 
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át kitevő - legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő - önerővel kell rendelkeznie. 
 
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 1-től 2019. március 1-ig. lehetséges.
Az első értékelési szakasz záró dátuma: 2017. 05. 31. 12.00.
A másodikértékelési szakasz záró dátuma: 2017. 08. 28. 12.00.
 
A projektek előminősítése és az előkészítésre vonatkozó tanácsadói szolgáltatásunkat díjtalanul veheti igénybe!
 
Hívjon minket a +36/70 932-3802-es számon, vagy írjon az info@aaitender.hu címre, vagy küldje el ONLINE ÉRDEKLŐDÉSÉT a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2017. április 18.