Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Pályázat célja és összege:
 
A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése mellett az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásbanvagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.
 • Az igényelhető támogatás összege minimum 2.300.000Ft maximum 30 000 000Ft.
 •  A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a
GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására
A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.
 
Előleg:
 
Jelen felhívás keretében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 15 millió Ft.
 
Egyszeri elszámolás esetén előleg igénylésére nincs lehetőség. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani
 
A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdhető.
 
Fenntartási időszak: 5 év, KKV-k esetében 3 év.
Teljes keret: 30 milliárd Ft
 
Támogatható tevékenységek:
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
 
1.     Gyakornokok foglalkoztatása:
 • Jelen pont végén meghatározott feltételeknek megfelelő gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.
 • Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatásával is teljesül a tevékenység.
 
2.     Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység:
 • A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a GINOP-5.2.5-16 kiemelt projektet megvalósító kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett, legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább két év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen és a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezzék a támogatást igénylőnél.
 
3.     Adminisztrációs tevékenység: gyakornok (ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása.
4.     Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás. 
 
Az  1-4. pontokban meghatározott tevékenységek csak együttesen támogathatóak!!!
 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
 • megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.
 • A gyakornoki munkahely (ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, beleértve a megváltozott munkaképességű gyakornok esetében az 
 • átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése, az átalakítása.
 • A gyakornoki munkahely (ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása (infrastruktúra átalakítás esetén nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás).
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében - amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja - a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt. 
 
CÉLCSOPORTTAL, GYAKORNOKKAL SZEMBENI ELVÁRÁSOK:
 
A célcsoport tagjaival (a gyakornokokkal) szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges:
 • 25 évesnél fiatalabb az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,
 • a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően,
 • A fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás.
 
Kedvezményezettek:
 
A Felhívásra kizárólag azon mikro-, kis-, és közepes vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti, és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
 • azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.
Jogi forma szerint:
 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság,114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó), 232 – egyéb önálló vállalkozó)
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
 • szövetkezetek (12-) 
 
Kizáró feltételek:
 
Nem pályázhat az a vállalkozás,
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív
 • amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt,
 • amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét,
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
 • aki vagy amely egyéni vállalkozó a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti évben KATA bevallással rendelkezik, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor a KATA hatálya alatt áll.
 
Önerő:
 
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie
 
A támogatást igénylőnek – hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén – legalább a projekt elszámolható összköltségének 50 %-át, míg megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén kitevő igazolt önerővel kell rendelkeznie
 
Jelentkezzen most ingyenes előminősítésünkre!
 
Írjon nekünk az info@aaitender.hu e-mail címre, vagy küldje el Online érdeklődését a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
  
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2017. április 5.