Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

KEHOP-1.3.0/2015 "Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása"

Jelen Felhívás célja az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítása, a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítésének elősegítése, valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelése.
A cél elérése érdekében a felszíni vizek tekintetében támogatjuk vízi létesítmények építésére, állapotának javítására, illetve rekonstrukciójára, felszín alatti vizek esetében pedig a vizek mennyiségével összefüggő vízrendezési, vízkárelhárítási és vízgazdálkodási problémák megoldására irányuló projektek megvalósítását.
 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 77,758 milliárd Ft.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

1. Vízépítési műtárgyak és létesítményeik (árvíz, belvíz, vízpótló) építése, fejlesztése, rekonstrukciója
 • Keresztező és hosszirányú vízépítési műtárgyak (pl. csőátereszek, szivattyútelepek, zsilipek, hallépcső, partvédőművek, fenékgát stb.) építése, fejlesztése, rekonstrukciója
 • Vízszint-szabályozást, vízpótlást és vízkormányzást biztosító létesítmények építése, fejlesztése, rekonstrukciója (beleértve a vízépítési nagyműtárgyakat és a hozzá tartozó földműveket is)
 • Vízszint-szabályozást és vízpótlást biztosító létesítmények vezérlő-szabályozó rendszerének építése, fejlesztése, rekonstrukciója
 • Vagyonvédelmi és biztonságtechnikai rendszer kiépítése, eszközök beszerzése és kihelyezése (önállóan nem támogatható)
   
2. Jó áramlási viszonyok biztosítását célzó beavatkozások
 • Csatornarendszerek és keresztirányú műtárgyak építése, fejlesztése, rekonstrukciója
 • Mederkotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés
 • Vízinövények terjedésének ökológiai szabályozása
 • Lefolyási akadályok eltávolítása
 • Mederátvágás, mederszabályozás, mederszabályozási művek építése, fejlesztése, rekonstrukciója
   
3. Vizes élőhelyek kialakítása, rehabilitációja
 • Vizes élőhelyek rehabilitációja műszaki módszerekkel
 • Új vizes élőhelyek kialakítása
 • Holtág-, meder-, mellékág-rehabilitáció, ártér revitalizáció
   
4. Térségi vízvisszatartást, vízpótlást, víztározást, vízkormányzást biztosító létesítmények építése, fejlesztése, rekonstrukciója
 • Belvízvédelmi és vízpótló művek építése, fejlesztése, rekonstrukciója
 • Belvízvédelmi rendszerek többfunkcióssá tétele
 • Belvíztározók és többcélú tározók bővítése
 • Tájgazdálkodást lehetővé tevő vízpótló, vízkormányzó létesítmények építése, fejlesztése, rekonstrukciója 
 • Természetes nagytavak vízgazdálkodásának fejlesztése
 • A vízszintszabályozáshoz kapcsolódó vízkárelhárítási célú beavatkozások (pl. magassági hiányok megszüntetése, szivárgás elleni védelem kialakítása, stb.) (önállóan nem támogatható)
 • Belvízvédelmi tervek készítése, aktualizálása (önállóan nem támogatható)
   
5. A VKI szerinti jó állapot eléréséhez és a fenntartásához szükséges eszközök beszerzése (pl. nádvágó, szivattyúk, hidraulikus kotró, csatornafenntartó kaszagépek, merülőfalak, stb.)
 •  Fenntartáshoz, üzemeléshez szükséges gép, berendezés, eszköz és ezek alkatrészei, tartozékai, pótalakatrészek, stb.
 • Védelmi készletek beszerzése, pótlása
 • Szállításhoz, rakodáshoz szükséges járművek, gépek, eszközök beszerzése, pótlása (személy és teherszállító gépjárművek, utánfutók, trailerek, gépi és kézi emelő és szükséges tartozékaik, kiegészítői. stb.
6. A projektcélok megvalósulásának monitorozása, mérőhelyek kialakítása, mérőműszerek beszerzése, telepítése (önállóan nem támogatható)
 • Mérőeszköz és műszerbeszerzés, valamint szükséges kiegészítőik és tartozékaik, pótalkatrészeik.
 • A mérőműszerekhez, illetve az eredmények kiértékeléséhez szükséges fogyóeszköz készlet beszerzés (pl. indikátorok, labor vegyszerek, stb.)
   
7. A projektcélokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés (pl. hírközlés-informatikai fejlesztés, megközelítő utak, burkolatok, üzemi híd felújítása és fejlesztése, csatornaőrházak állagmegóvási és fejlesztési feladatai, közművezetékek kiváltása, stb.) (önállóan nem támogatható)

8. A projektcélokhoz kapcsolódóan létesítmények bontása, területek helyreállítása (önállóan nem támogatható)

9. A fejlesztésekhez kapcsolódó üzemeltetési szabályzat és egyéb hasznosítási tervek készítése, aktualizálása (önállóan nem támogatható)

10. Felszín alatti vizekhez kapcsolódó, a vizek mennyiségével összefüggő vízrendezési, vízkárelhárítási és vízgazdálkodási problémák megoldására irányuló tevékenységek
 • Vízgyűjtő rendszer hidrológiai felülvizsgálata, mederfelvételek készítése,
 • Karsztvízszint jelenlegi helyzetének meghatározása, jövőbeni állapotának nyomonkövetése (karsztvízszint térképek szerkesztése, állapotvizsgálata, karsztvízszint megfigyelő hálózat felülvizsgálata és átalakítása),
 • A karsztvízszint emelkedéssel érintett területen lévő szennyező források felmérése, felszámolásuk érdekében teendő feladatok meghatározása (elszállítás, semlegesítés,stb.),
 • A karsztvízszint emelkedéssel érintett területen lévő, felvizesedéssel érintett települések körének meghatározása (a vizesedés elhárítási módjának meghatározása, vízrendezési tervek elkészítése, vízrendezés megoldása),
 • A többlet karsztvíz elvezetéssel érintett vízfolyások körének meghatározása, a vízelvezetés biztosításának megoldására tervek készítése, vízfolyások rendezése,
 • A karsztvízszint emelkedéssel érintett területen lévő veszélyeztetett infrastruktúrák felmérése, megvédésükre javaslatok kidolgozása, felszín alatti víz-többletek hasznosítási céljainak, módozatainak meghatározása, terv szintű kidolgozása.
   
PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívás keretében támogatást a hatályos ÉFK-ban nevesített vízügyi igazgatási szervek és azok konzorciumai igényelhetnek.

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS INTENZITÁSA


Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a hatályos ÉFK-ban meghatározott indikatív forráskeret. Amennyiben meghaladja, a támogatói döntés meghozatalához az Irányító Hatóságnak az NFK előzetes jóváhagyását kell kérni (a Rendelet 5. § (1) és (2) d), valamint 65. § (2) összeghatárai szerint).

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 300 millió Ft.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A támogatási kérelmek benyújtása 2015.11.16-től 2017.11.16 -ig lehetséges.
A fent közölt információk nem teljes körűek!

A pályázati felhívás teljes terjedelmében a következő linkre kattintva tölthető le: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4530

A pályázattal kapcsolatos részletes információkért kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz! Írjon e-mailt az info@aaitender.hu e-mail címre!

Várjuk megkeresését!
Forrás: palyazat.gov.hu
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2016. március 15.